دروغ

هــمـــه درســـتـــ شــبــیــه بــه هــم انــد...

فــقــطـــ بــعــضــی هــا بهــتــر و بـــاور کــردنــی تـــر

دروغ مـیـگویـنـد!!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید