خدای سکوت

ایــــــــن روزهــــا میخواهم. . .

خـــــــــدای سکوتـــــــــــ شوم

خفقــــــــان بگیرم تـا . . .

آرامــــــــش اهالـــــــــی دنــیا

خــــــــــط خطــــــــی نشـــود . . . .


/ 0 نظر / 13 بازدید