خـــدایــــــا ;

هیچـــوقت یکـــی از بنـــده هاتـــ ُ اونقـــدر آزمـــایش نکـــن کـــه

بـــود و نبـــودت بـــراش یـــکی بشـــه . . .

/ 0 نظر / 11 بازدید