طاقت

مے گوینـد قِسمتـــ نیستـــ حِکمَتـــ استـــ


خدایـآ...


مـَن معنیِ قِسمتـ و حِکمَتـــ را نمے دانمــ


امـآ تـو معنےِ طاقَتــــ رآ مے دانـی ... مـَگــَر نــه ؟؟؟
.
.
.

/ 0 نظر / 8 بازدید