حقیقت!

حقیقت اینـــه کــــه:

هــــرچی مهـــربونتر باشی؛

بیشتـــر بهت ظلم میکـــنن...

 هــــرچی صـــادق تـــر باشی؛

بیشتـــر بهت دروغ میگــــن...

هـــرچی خـــودتو خاکی تـــر نشون بـــدی؛

واست کمتـــر ارزش قائلنـــد...

هـــرچی قلبتـــو آسونتـــر در اختیار بـــذاری؛

راحت تـــر لـــهش میکـــنن...

و اگــــر بدونند کـــه منتظـــری و بهشـــون احتیاج داری...؛.

انـــدازه یه دنیا ازت فاصلـــه می گــــیرند!!!
/ 2 نظر / 14 بازدید
شکروی

واقعا حقیقت [نگران][ناراحت][نگران]