التماس به خدا

خدایاشبیه بادکنکی شده ام
 

ازبغضهایی که به اجبار فرو داده ام...
 

التماست میکنم...
 

فقط یک سوزن!
 

تکه تکه شدنم باخودم...
 

همین

 

/ 0 نظر / 13 بازدید