احساس پاک

اینبار که قلبم شکست ،
از خدا و آسمانش هیچ طلب نکردم ...
خدا اینبار گریه نکرد ..
باران نریخت از غم ِ دل شکستگی ام !
سفید پوشاند همه جا را ...
پاک ِپاک ...
شاید به حرمت ِ پاکی احساسَم ...

 

/ 0 نظر / 15 بازدید